زگیل های ناحیه تناسلی

Genital warts may be small, flat, flesh-colored bumps or tiny, cauliflower-like bumps.

علایم این بیماری: