تنگی نفس در نوزادان و کودکان

تنگی نفس یک علامت بسیار مهم در کودکان است و هرگز نباید نادیده گرفته شود. چارت زیر بعضی از علل شایع تنگی نفس در کودکان را شرح میدهد. بلافاصله کودکتان را به نزد پزشک ببرید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.